اُمرا ونامداران کُرد.پ.ت.ث

پیلتن بیگ بن پیر حسین 

پیر حسین بیگ چمشکزک 

تاج الدین شاه خورشیدی

تاج الدین بیگ منتشا 

تاج الملوک هزار اسب 

تاج الملوک ایوبیدانلود

ملک معظم تور انشاه ایوبیدانلود

اتابک تکله فضلویهدانلود

تیمور پاشا ملی 

تیماوی بیگ ملی 

تیمور خان اردلان 

امیر تیمور تاش پالو

 امیر ثریا بیگ بدر خان 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید