خاندانهای نامدار کُرد

 نام

 حجم فایل

 دانلود

مادها

1,311 KB    ساسانیان 581 KB   فرمانروایان ارومی 531 KB    روادیان 4,210 KB    آل جسستان 660 KB   

 ایل شکاک

 1,625 KB

 ایل کلهر

 1,558 KB

 فرمانروایان قوچان

 3,186 KB

 خاندان جاف

 1,325 KB

 بارزانیان

 4,690 KB

 

 ایل کبود وند گروس

 1,458 KB

 

 خاندان زنگنه

 1,314 KB

 

 سلاطین زند

 4,142 KB

 

 خاندان بابان

 4,725 KB

 

 خاندان قاضی

 2,693 KB

 

 امرای اردلان

 16,769 KB

 

 خاندان ملکیشاهی

 1,421 KB

 

 ایوبیان

 6,887 KB

 

 فرمانروایان لُر کوچک

 3,741 KB

 

 فرمانروایان لُر بزرگ

 1,523 KB

 

 فرمانروایان گل باغی

 553 KB

 

 فرمانروایان محمودی

 1,053 KB

 

 فرمانروایان عمادی

 553 KB

 

 فرمانروایان سیا منصور

 851 KB

 

 عشیره سنجابی

 775 KB

 

 برزنجی

 5,035 KB

 

 شمذینانیان

 900 KB

 

 خاندان ملی

 870 KB

 

 خاندان روژکی

 602 KB

 

 حکومت براخوی

 913 KB

 

 حکام بانه

 1,075 KB

 

 بدر خانیان بوتان

 1,637 KB

 

 امرای راس النحاش

 464 KB

 

 فرمانروایان گورکیل

 639 KB

 

 فرمانروایان کلس و اعزاز

 1,855 KB

 

 فرمانروایان پازوکی

 882 KB

 

 فرمانروایان منتشا

 674 KB

 

 فرمانروایان ملکان

 996 KB

 فرمانروایان صاصونی

 2,023 KB

 

 فرمانروایان شیروان

 835 KB

 

 فرمانروایان سویدی

 1,016 KB

 

 فرمانروایان سلیمان

 1,015 KB

 

 فرمانروایان زرقی

 1,471 KB

 

 فرمانروایان خیزان

 959 KB

 

 فرمانروایان برادوست

 1,603 KB

 

 فرمانروایان بدلیس

 3,778 KB

 

/ 0 نظر / 107 بازدید