اُمراو نامداران کُرد.س

سام خان زعفرانلو

سام بیگ چمشکزک

سبحان وردی خان اردلان 

امیر سبحان بیگ سویدی 

سر حا عمادی 

ست العراق ایوبیدانلود

ابو الفوراس سرخاب شازنجانی

سرخاب بیگ اردلان 

سعدی شازنجانی

امیر سر خاب شازنجانی

شیخ سعید پیران 

امیر سعید پولاد زاده 

سلیم پاشا بابان 

امیر سعید مروانی

امیر سلیمان بیگ پا لو

سلیمان بیگ بانه 

 سلیمان بیگ دوم جاندار 

امیر کبیر شجاع الدین 

میر سلیمان بیگ سوران 

امیر سلیمان بیگ دوم سوران 

سیف الدین رستم خورشیدی

امیر سیف الدین سوران 

سیف الدین خان  مکری 

میر سیف الدین دوم سوران 

سلیمان بیگ صاصونی 

سلیمان بیگ سویدی 

سلیمان پاشای دوم بابان 

سلیمان پاشای بابان 

ملک سلیمان حصن کیف دوم

ملک سلیمان حصن کیف

سلیمان خان اردلان 

امیر ابو حرب سلیمان مروانی

امیر سلیمان دنبلی

سلیمان خان دنبلی

امیر سلیمان عادل ایوبیدانلود

امیر سلیمان  شبانکار

امیر سیدی احمد خورشیدی

سنجر خان وزیری

میر سیدی سوران 

سیدی خان بادینانی

امیر سیف الدین ابو الهیجا

امیر سیف الدوله زرزایی

امیر سیف الدین چرموک

امیر سیف الدین بادینانی

امیر سیف الدین مکری 

حاج سیف الدین حان سپهسالار 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید