اُمراو نامداران کُرد.خ

امیر خالد بیگ پازوکی 

ملکه خاتون ام المظفر ایوبیدانلود

خان خانان اردلانی 

خان ابدال خان قوچانی

خان احمد خان ثانی اردلان 

خان احمد خان اردلان 

امیرخان محمد محمودی 

خانزاده خاتون سوران 

خسرو خان اردلان 

خانه پاشا بابان 

امیر خداداد خان دنبلی

خداداد خان براخوی 

خضر بیگ اول اردلان 

خسرو خان افتخار الولاه اردلانی 

خسرو خان سنجابی 

خسرو خان بزرگ اردلان 

خسرو خان ثالث اردلان 

امیر خضر بیگ صاصومی 

 ابو السیفین حصن کیف

خضر بیگ دوم اردلان 

شیخ خطار عمادی 

ملک خلیل ثانی حصن کیف

ملک خلیل حصن کیف

ملک کامل خلیل ایوبیدانلود

خلیل خالد پاشا بابان 

خلیل خان سیا منصور 

ملک خلیل خیزان 

حسام الدین خلیل خورشیدی  

شجاع الدین خورشید خورشیدی


 

/ 0 نظر / 35 بازدید