اُمراو نامداران کُرد.ح

ملک حافظ کُرت 

حاتم خان کرد بالو

حبیب الله بیگ بابا جانی

امیر حامد  محمودی 

امیر حبیب بیگ کلس 

حبیب بیگ کلس دوم 

 ابو الهیجا حسام الدین اربلی 

حجو بیگ وان 

امیر حسن اردلان 

امیر حسام الدین حلی

امیر حسن بادینانی

ملک امجدالدین حسن ایوبیدانلود

حسن بیگ برادوست 

ابو علی حسن بن مروان

سلطان حسن بیگ سلیمانی 

امیر حسن بیگ پالو

امیر حسن بیگ محمودی 

حسن بیگ عتاق زرقی 

امیر شیخ حسن چمشکزک 

حسن بیگ مکس 

فلک الدین حسن خورشیدی

امیر حسنخسرو  شبانکاره ای

امیر حسن سویدی 

امیر حسن خیزان 

حسنعلیخان اردلان دوم 

حسنعلی خان اردلان 

حسن فهمی بیگ جاف

حسنعلی  نظام گروسی 

سلطان حسین بادینانی

امیر حسنویه برزیکانی

امیر حسین بیگ پالو 

امیر حسین برزیکانی

حسین پاشای کلس 

حسین بیگ داسنی 

ملک حسین حصن کیف

امیر حسین چرموک

امیر حسین خان پالو 

ملک سلطان حسین حصن کیف

عزالدین حسین خورشیدی

امیر  شجاع الدوله قوچانی

میر حسین سوران 

شاه حسین خورشیدی

حسین علی بیگ پازوکی 

میر حسین شیروان

امیر حسین قلی خان دنبلی

حسینعلی خان گروسی 

ملک معز الدین حسین کرت 

حسین قلی خان  نظام السلطنه 

حسین کنعانی پاشا بدر خانی 

امیر حسین کردی 

امیر حمزه پالو

امیر حسین محمودی 

حیدر بیگ ترجیل 

امیر حمزه درزینی ازرقی 

حیدر بیگ گل باغی 

حیدر بیگ روژکی 

 شیخ حیدر مُکری 

 

 

 

/ 0 نظر / 52 بازدید