اُمراو نامداران کُرد. الف

میر ئوغوز بیگ اول 

آقسنقر روادی

آژی دهاک

امیر ابدال بیگ ثانی کفرا

ابدال بیگ ثالث کفرا

میر ئوغوز بیگ دوم 

امیر ابدال دوم عزیزان 

ابدال بیگ مکس 

ابدال بیگ سویدی 

امیر ابدال مکس 

امیر ابدال کفرا

امیر ابدال عزیزان 

امیر ابراهیم بن بدر 

 منصور ناصر الدین 

سلطان ابراهیم اسبایرد 

ابراهیم بیگ روژکی 

ابراهیم بیگ آقساق 

امیر ابراهیم بدلیسی 

ابراهیم پاشا ملی 

ابراهیم پاشا بابان 

ابراهیم بیگ منتشا 

حاج میرزا ابراهیم 

امیر ابراهیم دنبلی 

امیر کبیر غیث الدین 

ابراهیم سالاری

سلطان ابراهیم دوم 

امیر ابراهیم دوم 

امیر ابراهیم ملی 

امیر ابراهیم مرداسی

امیر ابراهیم عزیزان 

ابو الحسن هذبانی

ابو الحسن لشکری 

حاج ابو الحسن خان 

امیر ابو الفضل جعفر

ابو الفتح خان زند 

امیر نورالدین 

ابو الهیجا روادی

استاد ابو المعمر 

ملک امجد ابو الفضل 

شرف الدین ابو بکر 

ابو الیسر سپهدار

ابو الهیجاء سالاری

ملک افضل ابو الحسن 

امیر ابو بکر کردی

امیر ابو بکر صاصونی

ابو طاهر فضلویهدانلود

ابو علی هذبانی

اتابک ابو سعید فضلویهدانلود

ابو مسلم خراسانیدانلود

ابو ماجد مهلهل 

امیر ابو کالیجار کاکویه

شیخ احمد بارزانی 

ابو منصور شازنجانی 

ابو منصور برزیکانی

ابو العباس احمد 

ملک اشرف احمد 

امیر احمد بن محمد 

امیر شیخ احمد بیگ 

احمد بیگ ترجیل 

امیر احمد بیگ پالو

احمد بیگ عتاق زرقی 

 احمد بیگ سویدی 

امیر احمد بیگ 

امیر احمد بیگ مکس 

امیر احمد بیگ کلس 

احمد بیگ صاصونی 

احمد خان دنبلی

احمد  ثالث اردلان 

/ 0 نظر / 74 بازدید