اُمراو نامداران کُرد.ب

باقی خان چرداوری 

باز ابو الشجاع حسین مروانی

بابا علی خان گنجوی 

بابا سلیمان بابان 

سلطان بایزید بیگ جاندار 

بالول بیگ اردلان 

امیر بایندر بیگ چرموک

بایسنقر بیگ پرتک 

بداغ بیگ برادوست 

بداغ بیگ بانه 

امیر بداغ سوران 

بداغ بیگ سوران 

امیر بدر الدین عزیزان 

بداغ سلطان مکری«بوداق» 

ابو عبد الله محمد بدر الدین هکاری

بدر الدین مسعود خورشیدی

بدر بیگ بانه 

بدر بن طاهر برزیکانی

امیر بدر خان پاشا 

بدر بیگ سوم عزیزان 

امیر بدر عزیزان 

بدر شازنجانی

بسطام آقا روژکی 

بساط بیگ اردلان 

بکر بیگ بابان 

امیر بشیر جانبولاد 

بوداق بیگ ترجیل 

امیر بلک بنی سیفا 

بوداق بیگ چکنی 

بوداق بیگ ترجیل دوم 

بهاءالدین صاصونی 

امیر بولدوق مرداسی 

حاج بها الدین منتشا بیگ 

بها الدین محمد آقا دنبلی

بهرام بیگ بادینانی

بها الدین یعقوب بیگ شهرزوری 

بهرام پاشا بادینانی

بهرام بیگ ولد بیگی 

امیر بهلول بیگ سلیمانی 

امیر بهروز خان دنبلی

بیکه بیگ اردلان 

امیر بهلول دنبلی

 

/ 0 نظر / 33 بازدید