مشاهیر کُرد،اُمرا و خاندانها

 نام

 حجم فایل

 دانلود

مادها

1,311 KB   
ساسانیان 581 KB  
فرمانروایان ارومی 531 KB   
روادیان 4,210 KB   
آل جسستان 660 KB   

 ایل شکاک

 1,625 KB

 ایل کلهر

 1,558 KB

 فرمانروایان قوچان

 3,186 KB

 خاندان جاف

 1,325 KB

 بارزانیان

 4,690 KB

 

 ایل کبود وند گروس

 1,458 KB

 

 خاندان زنگنه

 1,314 KB

 

 سلاطین زند

 4,142 KB

 

 خاندان بابان

 4,725 KB

 

 خاندان قاضی

 2,693 KB

 

 امرای اردلان

 16,769 KB

 

 خاندان ملکیشاهی

 1,421 KB

 

 ایوبیان

 6,887 KB

 

 فرمانروایان لُر کوچک

 3,741 KB

 

 فرمانروایان لُر بزرگ

 1,523 KB

 

 فرمانروایان گل باغی

 553 KB

 

 فرمانروایان محمودی

 1,053 KB

 

 فرمانروایان عمادی

 553 KB

 

 فرمانروایان سیا منصور

 851 KB

 

 عشیره سنجابی

 775 KB

 

 برزنجی

 5,035 KB

 

 شمذینانیان

 900 KB

 

 خاندان ملی

 870 KB

 

 خاندان روژکی

 602 KB

 

 حکومت براخوی

 913 KB

 

 حکام بانه

 1,075 KB

 

 بدر خانیان بوتان

 1,637 KB

 

 امرای راس النحاش

 464 KB

 

 فرمانروایان گورکیل

 639 KB

 

 فرمانروایان کلس و اعزاز

 1,855 KB

 

 فرمانروایان پازوکی

 882 KB

 

 فرمانروایان منتشا

 674 KB

 

 فرمانروایان ملکان

 996 KB

 فرمانروایان صاصونی

 2,023 KB

 

 فرمانروایان شیروان

 835 KB

 

 فرمانروایان سویدی

 1,016 KB

 

 فرمانروایان سلیمان

 1,015 KB

 

 فرمانروایان زرقی

 1,471 KB

 

 فرمانروایان خیزان

 959 KB

 

 فرمانروایان برادوست

 1,603 KB

 

 فرمانروایان بدلیس

 3,778 KB

 

 فرمانروایان چکنی

 596 KB

 

 خاندان مشطوب هکاری

 1,016 KB

 

 خاندان سوران

 3,313 KB

 

 خاندان ساوجبلاغ مکری

 3,513 KB

 

 خاندان آل کرت

 1,235 KB

 

 حکام عزیزان

 1,523 KB

 

 جانداریان

 985 KB

 

 امارات داسنی

 506 KB

 

 امرای دنبلی

 2,557 KB

 

 خاندان حسنویه برزیکانی

 1,829 KB

 

 خاندان بنی عناز

 1,008 KB

 

 فرمانروایان مروانی

 1,497 KB

 

 خاندان هذبانی

 646 KB

 

 فرمانروایان هکاری

 2,194 KB

 

 فرمانروایان شبانکاره ای

 1,041 KB

 

 سالاریان

 2,234 KB

 

 روادیان هذبانی شدادیان

 3,285 KB

 

 دیسم کُرد

 2,309 KB

 

 خاندان بنی کاکویه

 1,487 KB

 

 خاندان بادینانیان

 1,302 KB

 

 حکومت مرداسی

 1,605 KB

 

 جستانیان

 404 KB

 

میر ئوغوز بیگ اول 

آقسنقر روادی

آژی دهاک

امیر ابدال بیگ ثانی کفرا

ابدال بیگ ثالث کفرا

میر ئوغوز بیگ دوم 

امیر ابدال دوم عزیزان 

ابدال بیگ مکس 

ابدال بیگ سویدی 

امیر ابدال مکس 

امیر ابدال کفرا

امیر ابدال عزیزان 

امیر ابراهیم بن بدر 

 منصور ناصر الدین 

سلطان ابراهیم اسبایرد 

ابراهیم بیگ روژکی 

ابراهیم بیگ آقساق 

امیر ابراهیم بدلیسی 

ابراهیم پاشا ملی 

ابراهیم پاشا بابان 

ابراهیم بیگ منتشا 

حاج میرزا ابراهیم 

امیر ابراهیم دنبلی 

امیر کبیر غیث الدین 

ابراهیم سالاری

سلطان ابراهیم دوم 

امیر ابراهیم دوم 

امیر ابراهیم ملی 

امیر ابراهیم مرداسی

امیر ابراهیم عزیزان 

ابو الحسن هذبانی

ابو الحسن لشکری 

حاج ابو الحسن خان 

امیر ابو الفضل جعفر

ابو الفتح خان زند 

امیر نورالدین 

ابو الهیجا روادی

استاد ابو المعمر 

ملک امجد ابو الفضل 

شرف الدین ابو بکر 

ابو الیسر سپهدار

ابو الهیجاء سالاری

ملک افضل ابو الحسن 

امیر ابو بکر کردی

امیر ابو بکر صاصونی

ابو طاهر فضلویهدانلود

ابو علی هذبانی

اتابک ابو سعید فضلویهدانلود

ابو مسلم خراسانیدانلود

ابو ماجد مهلهل 

امیر ابو کالیجار کاکویه

شیخ احمد بارزانی 

ابو منصور شازنجانی 

ابو منصور برزیکانی

ابو العباس احمد 

ملک اشرف احمد 

امیر احمد بن محمد 

امیر شیخ احمد بیگ 

احمد بیگ ترجیل 

امیر احمد بیگ پالو

احمد بیگ عتاق زرقی 

 احمد بیگ سویدی 

امیر احمد بیگ 

امیر احمد بیگ مکس 

امیر احمد بیگ کلس 

احمد بیگ صاصونی 

احمد خان دنبلی

احمد  ثالث اردلان 

احمد پاشا بابان 

امیر احمد دوم مکس 

سلطان احمد خیزان 

امیر عزالدین احمد 

اتابک احمد فضلویهدانلود

 احمد سوران دوم 

امیر احمد سوران 

امیر احمد گورکیل 

 نصره الدین احمد 

اتابک مظفر الدین 

احمد مختار بیگ جاف

احمد مختار بابان 

امیر احمد گورکیل 

امیر شرف الدین احمد 

 مشطوب امیر احمد 

ملک  احمد مروانی

اسحق خان کرد قرامانی

نصره الدین ارسلان

امیر احمد یل روادی

اسد الله خان بختیار 

ملک منصور اسدالین 

اسد الدین زرین دست 

اسکندر سلطان بانه 

امیر اسفندیار بیگ 

سلطان اسفندیار بیگ 

ملک مؤید اسماعیل 

اسماعیل آقا سمکو

امیر اسکندر  پلنگان

اسماعیل پاشا بادینانی

سلطان اسماعیل بیگ 

اسماعیل بیگ ترجیل 

امیر اسماعیل رامانی 

اسماعیل خان عبدوی

اسماعیل پاشا دوم 

ملک اشرف ایوبی 

امیر اسماعیل نحاش 

اسماعیل رشدی پاشا 

اصغر خان سنجابی 

 اشرف حصن کیف

ملک اشرف بدلیسی 

اتابک افراسیاب فضلویهدانلود

اغور خورشیدی

امیر اصلان خان دنبلی

الله وردی مجنکرد 

الغ بیگ برا دوست 

ملک افضل ایوبیدانلود

الیاس بیگ اردلان 

اللهیار خان سنجابی 

الله وردی سلطان کلهر

امان الله  دوم اردلان 

امان الله خان حاج 

امان الله خان اول والی 

امیر خان یکدست 

امیر خان  سلیمانی 

ملک امجد ایوبیدانلود

امین عالی بیگ بدر 

امیره بیگ محمودی 

امیر نظام گروسی، 

اویس بیگ پازوکی 

اولیا بیگ برا دوست 

انوشروان شدادی 

ایوب خان دنبلی

ایوب بیگ اسبایرد 

اویس بیگ دوم پازوکی 

 امیر ایوب ملی 

 

 

 

باقی خان چرداوری 

باز ابو الشجاع حسین مروانی

بابا علی خان گنجوی 

بابا سلیمان بابان 

سلطان بایزید بیگ جاندار 

بالول بیگ اردلان 

امیر بایندر بیگ چرموک

بایسنقر بیگ پرتک 

بداغ بیگ برادوست 

بداغ بیگ بانه 

امیر بداغ سوران 

بداغ بیگ سوران 

امیر بدر الدین عزیزان 

بداغ سلطان مکری«بوداق» 

ابو عبد الله محمد بدر الدین هکاری

بدر الدین مسعود خورشیدی

بدر بیگ بانه 

بدر بن طاهر برزیکانی

امیر بدر خان پاشا 

بدر بیگ سوم عزیزان 

امیر بدر عزیزان 

بدر شازنجانی

بسطام آقا روژکی 

بساط بیگ اردلان 

بکر بیگ بابان 

امیر بشیر جانبولاد 

بوداق بیگ ترجیل 

امیر بلک بنی سیفا 

بوداق بیگ چکنی 

بوداق بیگ ترجیل دوم 

بهاءالدین صاصونی 

امیر بولدوق مرداسی 

حاج بها الدین منتشا بیگ 

بها الدین محمد آقا دنبلی

بهرام بیگ بادینانی

بها الدین یعقوب بیگ شهرزوری 

بهرام پاشا بادینانی

بهرام بیگ ولد بیگی 

امیر بهلول بیگ سلیمانی 

امیر بهروز خان دنبلی

بیکه بیگ اردلان 

امیر بهلول دنبلی

 

پیلتن بیگ بن پیر حسین 

پیر حسین بیگ چمشکزک 

تاج الدین شاه خورشیدی

تاج الدین بیگ منتشا 

تاج الملوک هزار اسب 

تاج الملوک ایوبیدانلود

ملک معظم تور انشاه ایوبیدانلود

اتابک تکله فضلویهدانلود

تیمور پاشا ملی 

تیماوی بیگ ملی 

تیمور خان اردلان 

امیر تیمور تاش پالو

 امیر ثریا بیگ بدر خان 

 

 

.: Weblog Themes By Weblog Skin :.

 ارسال نظر پيشنهاد انتقاد  »

 بابا مردوخ روحاني  »

دانلود قران كردی

 مشاهير كُرد علما شعرا عرفا ادبا »

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

لینک دوستان

وبلاگ روستاي تاريخي پالنگان

امکانات وب